Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:34:00
...ve bu füzeyi Pekin'e göndereceðim.
Tam da General Chang'ýn...

1:34:06
Çin Yüksek Konseyi'ni
acil bir toplantý için çaðýrdýðý yere.

1:34:09
Ama ne yazýk ki...
1:34:12
General Chang sýkýþan trafiðe takýlýp gecikecek,...
1:34:15
...ve ancak füze tüm liderlerinizi
öldürdükten hemen sonra gelebilecek...

1:34:20
...fakat Hava Kuvvetlerinizin de
tüm Ýngiliz Donanmasýný batýrmasýný engeleyemeyecek.

1:34:25
Yine de hükümetin kontrolünü devralýp,
bir ateþkes saðlayarak

1:34:29
bir dünya lideri olduðunu gösterebilecek -
bir de Nobel Barýþ Ödülü ile.

1:34:35
- Peki sen ne alacaksýn?
- Ben mi?

1:34:39
Hiçbirþey.
1:34:41
Sadece Çin'deki özel yayýn haklarýný, gelecek 100 yýl için.
1:34:47
Sallayýp karýþtýrmaya hazýr oolun.
1:34:50
Eðer izin verirsen tatlým,
yetiþtirmem gereken ölümcül bir iþim var.

1:34:54
Füzeyi fýrlatmaya hazýrlanýn.
1:34:59
- Bay Gupta.
- Merhaba, Elliot.

1:35:02
Ýlginç bir plan.
Sanýrým bende size ait birþey var.

1:35:07
Alman çalýþkanlýðý için çok fazla.
Bay Stamper.

1:35:19
- Ateþ etmeyin... þimdilik.
- Ateþ etmeyin.

1:35:23
Dünya krizime hoþgeldiniz, Bay Bond.
1:35:26
Takasa ne dersin, Elliot. Gupta karþýlýðýnda Wai Lin.
O olmadan füzeyi ateþlemezsin.

1:35:32
Görüyorumki benim olan hiç bir kadýna dayanamýyorsunuz.
1:35:36
Daha ne bekliyorsun? Vur onu!
1:35:39
Sana söyledim!
Ýyi günler,

1:35:42
Ne romantik! Durumunuzun ne kadar
gülünç olduðunu farkedemiyor musunuz?

1:35:47
Reytingler uðruna bir savaþ
baþlatmaya çalýþmaktan daha gülünç olamaz.

1:35:50
Büyük adamlar medyayý,
dünyayý kurtarmak için kullanmýþlardýr .

1:35:55
Örneðin William Randolph Hearst,
1:35:57
fotoðrafçýlarýna þöyle derdi
"Bana fotoðraflarý saðlayýn. Ben de savaþý saðlarým."


Önceki.
sonraki.