Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:43:52
Yine çok geç kaldýnýz, Bay Bond.
1:43:56
Bu çok kötü bir alýþkanlýk.
Yapabileceðiniz hiçbirþey yok.

1:44:09
Fýrlatmaya 2 dakika ve devam ediyor.
1:44:12
Füze tam otomatiktir.
Durdurulamaz.

1:44:16
Planýmýn gerçekleþmesi artýk an meselesi.
1:44:20
Çabalarýnýzý takdir ediyorum, sayenizde
Ýngiliz Donanmasý tüm delilleri de yokedecek.

1:44:25
Ben ise dýþarda olacaðým,
olaylarý takip eden bir Carver Haber helikopterinde.

1:44:30
Mükemmel bir þov olacak.
1:44:32
Senin için bazý üzücü haberlerim var, Elliot.
1:44:40
Kitle iletiþiminin ilk kuralýný unutuyorsun, Elliot.
1:44:47
Ýnsanlara istediklerini ver!
1:44:50
Hayýr! hayýr!

Önceki.
sonraki.