Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:44:09
Fýrlatmaya 2 dakika ve devam ediyor.
1:44:12
Füze tam otomatiktir.
Durdurulamaz.

1:44:16
Planýmýn gerçekleþmesi artýk an meselesi.
1:44:20
Çabalarýnýzý takdir ediyorum, sayenizde
Ýngiliz Donanmasý tüm delilleri de yokedecek.

1:44:25
Ben ise dýþarda olacaðým,
olaylarý takip eden bir Carver Haber helikopterinde.

1:44:30
Mükemmel bir þov olacak.
1:44:32
Senin için bazý üzücü haberlerim var, Elliot.
1:44:40
Kitle iletiþiminin ilk kuralýný unutuyorsun, Elliot.
1:44:47
Ýnsanlara istediklerini ver!
1:44:50
Hayýr! hayýr!
1:45:02
Fýrlatmaya 1 dakika ve devam ediyor
1:45:20
Býrakýn, Bay Bond... yoksa ben arkadaþýnýzý býrakýrým.
1:45:25
Herþey bitti, Stamper. Býrak gitsin.
1:45:28
Bizim hesabýmýz kapanmadý.
1:45:31
James, Patlayýcýlarý dene.
Füze onlarý halleder.

1:45:35
Asla bir kadýnla tartýþma.
Her zaman haklýdýrlar.

1:45:52
Fýrlatmaya 40 saniye

Önceki.
sonraki.