Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:45:02
Fýrlatmaya 1 dakika ve devam ediyor
1:45:20
Býrakýn, Bay Bond... yoksa ben arkadaþýnýzý býrakýrým.
1:45:25
Herþey bitti, Stamper. Býrak gitsin.
1:45:28
Bizim hesabýmýz kapanmadý.
1:45:31
James, Patlayýcýlarý dene.
Füze onlarý halleder.

1:45:35
Asla bir kadýnla tartýþma.
Her zaman haklýdýrlar.

1:45:52
Fýrlatmaya 40 saniye
1:46:01
Carver için!
1:46:06
Ve de Kaufman!
1:46:17
Size çok mutsuz bir ölüm borçluyum, Bay Bond.

Önceki.
sonraki.