Enemy of the State
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:00:45
- Tak pojï.
:00:49
Pojï pejsku. Podívej míèek.
:00:51
No tak, pøines ho.
:00:53
- To nebude problém.
:00:56
- Ahh, bože.
:00:59
- Pokud ano, dej mi vìdìt.
- Co tu sakra dìláte?
Tohle není kanceláø.

:01:03
Jsem tu soukromì.
- Pìt minut.

:01:07
- Ne, øekl jsem to v úterý,
i minulý týden...

:01:09
a jiné odpovìdi se nedoèkáte.
:01:11
- Pìt minut, pane pøedsedo.
:01:14
Víc nežádám ... pìt minut.
:01:17
- Chcete kávu?
- Ne, nechci kávu.

:01:19
Chci si hrát se svým psem.
:01:22
- Nežádám,
aby jste hlasoval pro...

:01:25
vím, že nemùžete. Jen nechte své lidi,
:01:27
a se rozhodnou sami.
:01:30
- Zákon
na telekomunikaèní dohled na soukromí.

:01:34
Spíše je to invaze do soukromí.
:01:37
- Èetl jste noviny?
- To není první krok
k fízlovské spoleènosti.

:01:41
To je její legalizace.
:01:44
- Je to jenom hysterie.
- Ó! Poslyšte,
nenechám v kongresu...

:01:46
projít zákon, který umožòuje vládì nastrèit
:01:49
kameru a mikrofon komu se jí líbí.
:01:53
- Phile, mì je jedno
kdo s kým spí...

:01:57
nebo který èlen vlády pije.
:01:59
Ale jsme nejbohatší, nejvìtší zemì
proto nás nenávidí.


náhled.
hledat.