Enemy of the State
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:01:03
Jsem tu soukromì.
- Pìt minut.

:01:07
- Ne, øekl jsem to v úterý,
i minulý týden...

:01:09
a jiné odpovìdi se nedoèkáte.
:01:11
- Pìt minut, pane pøedsedo.
:01:14
Víc nežádám ... pìt minut.
:01:17
- Chcete kávu?
- Ne, nechci kávu.

:01:19
Chci si hrát se svým psem.
:01:22
- Nežádám,
aby jste hlasoval pro...

:01:25
vím, že nemùžete. Jen nechte své lidi,
:01:27
a se rozhodnou sami.
:01:30
- Zákon
na telekomunikaèní dohled na soukromí.

:01:34
Spíše je to invaze do soukromí.
:01:37
- Èetl jste noviny?
- To není první krok
k fízlovské spoleènosti.

:01:41
To je její legalizace.
:01:44
- Je to jenom hysterie.
- Ó! Poslyšte,
nenechám v kongresu...

:01:46
projít zákon, který umožòuje vládì nastrèit
:01:49
kameru a mikrofon komu se jí líbí.
:01:53
- Phile, mì je jedno
kdo s kým spí...

:01:57
nebo který èlen vlády pije.
:01:59
Ale jsme nejbohatší, nejvìtší zemì
proto nás nenávidí.

:02:03
A vy a já to víme zatímco prùmìrný obèan ne.
:02:05
Jsme ve válce 24 hodin dennì.
:02:08
- Ano, ano, ano.
:02:10
- Mám vám vyèíslit
poèet amerických životù,

:02:13
které jsme jen za poslední rok
zachránily oprávnìným využitím odposlechu?

:02:17
- Thomasi, zkrate to.
Jen v Syracusach mám...

:02:21
tøi velké zamìstnavatele,
které by tento zákon úplnì znièil.

:02:27
- Slibuji vám na volební fondy
víc penìz než...

:02:30
vám dávali tyhle spoleènosti.
:02:32
- Já nemluvím o penìzích
na mou kampaò.

:02:35
Já mluvím o mých volièích bez práce.
:02:38
Bože. Vzbuïte se!
:02:40
Národní bezpeènost pøece není
jediným problémem této zemì.

:02:47
Bože.
:02:48
Radši to ukonèíme.
:02:51
- Prosím Phile, neodcházejte.
:02:54
Vždy jsem stál za vámi, ne? Byly èasy...
:02:57
osobní situace, kdy jste
potøeboval mou pomoc a mou dùvìru.


náhled.
hledat.