Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:06:06
SILVERBERG I BLAKE
ODVJETNICI 11:30 h

:06:12
Boriti se protiv uprave,
to je u redu.

:06:16
AIi voðe sindikata
:06:18
tjeraju nas da prihvatimo
nepovoIjan ugovor.

:06:23
Svi znaju da ih odavno
kontroIira mafija.

:06:27
A sada Pinterovi
pIaæenici prebijaju èIanove.

:06:32
To je povreda dva propisa,
Hobbsovog i RICO.

:06:38
Robert Dean.
:06:40
Drago mi je.
:06:41
Hobbs i RICO. Super!
Imate Ii još?

:06:45
Èini se da trebate
sindikaInog odvjetnika.

:06:47
Što se dogodiIo?
:06:50
BiIi smo u restoranu.
:06:51
Otišao sam na zahod i
zaskoèiIa su me dva Digiæa.

:06:55
Recimo radije, Amerikanci
taIijanskog podrijetIa.

:06:58
Kako hoæete! MIatiIi su me
kada je ušao Larry Cash.

:07:02
Bacio se na njih.
:07:03
U boInici je sa sIomIjenom
viIicom i naprsIim bubregom.

:07:08
To je kriminaIna istraga.
:07:10
Ne, trajaIo bi godinama.
:07:13
Ovi Ijudi to proživIjavaju
svaki dan.

:07:18
JuIie, pošaIji bocu vina
Larryju Cashu u boInicu.

:07:23
I cvijeæe njegovoj ženi.
:07:31
Poðite kuæi!
Ja sam vaš odvjetnik.

:07:34
Ja æu srediti te
jebene Digiæe.

:07:37
Pintero nema šanse.
:07:44
Kakva je pastrva?
:07:47
Ima okus po ribi.
:07:48
To i jest riba.
:07:50
Hoæu reæi, ima okus kao biIo
koja riba. Ništa posebno.

:07:57
BriII kaže da æe ova kaseta
uvjeriti Pintera. I èuvaj se


prev.
next.