Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:09:01
Umjesto BriIIa?
:09:03
Umjesto mene.
:09:05
Što tebi faIi? -Ništa.
:09:08
MisIiIa sam nekoga s kim
nemaš zamršenu prošIost.

:09:16
Draga mi je naša
prošIost. I ti.

:09:20
I ti si meni drag.
:09:24
ŽeIim biti siguran
da ne kršim zakon.

:09:28
Ne kršiš.
:09:30
Kako mogu biti
siguran u to?

:09:32
Ne bih ti to dopustiIa.
:09:35
PINTEROV KLUB 14:26 h
:09:43
Gospodine Pintero...,
:09:45
Iijevo je CarI Matthews,
predsjednik sindikata.

:09:49
Ovo je Dave EarIy,
bIagajnik.

:09:53
A ovaj, vidite ga?
:09:55
Hugh Simic,
mirovinsko osiguranje.

:09:58
Ovog æete momka prepoznati.
:10:02
To ste vi, zar ne?
:10:05
To nisam ja.
:10:07
PogIedajmo još maIo.
:10:10
SIikaj nas. Recite: novac!
:10:13
Evo krasnog kadra.
:10:15
Svi recite: 'Nisam kriv'.
:10:18
Evo ga!
:10:20
To niste vi?
:10:22
To nisam ja.
:10:24
To su dobre vijesti.
SkinuIi ste mi veIik teret

:10:28
s Ieða.
:10:30
Jer odredbe vaše uvjetne
:10:33
izrièito zabranjuju
kontakt s voðama sindikata.

:10:37
Znam.
:10:39
Da ste, na primjer,
to biIi vi,

:10:42
vratiIi biste se
u zatvor

:10:44
na 15, 20 godina.
Možda i više.

:10:49
AIi, kao što ste Iijepo
rekIi, to niste vi.

:10:52
Je I' ti to mene zajebavaš?!
:10:55
To nisam ja!
:10:56
To niste vi. Gospodo,
oprostite što sam smetao.


prev.
next.