Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:13:00
iIi æu te ubiti.
:13:08
Nasmiješi se!
:13:10
Nasmiješi se za FBI.
:13:17
Tko je ''brat''?
:13:19
Ne znam.
Ne izgIeda kao TaIijan.

:13:22
SokoI zove 101. PIavi
kaput ide prema istoku.

:13:34
Pokušaj snimiti tabIice.
:13:41
PARK OCCUQUAN,
MARYLAND 15:07 h

:13:45
NaIazimo se na jezeru
:13:48
iz kojeg je upravo izvuèen
mercedes kongresmena

:13:52
PhiIIipa HamersIyja.
:13:55
Nesreæa se dogodiIa
upravo u vrijeme

:13:58
kada je radio
:14:00
na sprjeèavanju izgIasavanja
Zakona o teIekomunikacijama.

:14:06
Prema izjavi poIicije,
kongresmen je

:14:09
bio sam u automobiIu.
:14:12
Zaèudo, njegov je omiIjeni
pas trenutaèno s poIicijom.

:14:17
Èujem da je imao
probIema sa srcem.

:14:19
Istina je.
:14:21
Prije nekoIiko godina bio je
na otvorenoj operaciji srca.

:14:24
IstražiteIji kažu da su
našIi boèicu s Iijekovima.

:14:28
To bi mogIo znaèiti da
je doživio srèani udar

:14:32
prije nego je
upao u jezero.

:14:35
Ostavio je
èetveroèIanu obiteIj.

:14:38
Uskoro æemo imati
više informacija.


prev.
next.