Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:50:00
Prebaci se na audio 3.
:50:02
Na 3. Puno boIje.
:50:04
Gotovi smo.
:50:05
Kreni, jedan.
:50:06
SrediIi su nas.
:50:09
RacheI,
:50:11
sredit æu ja to.
-Kako?

:50:13
Reci mi nešto o BriIIu.
:50:15
Rekao je BiII?
-Ne, BriII, sa ''R''.

:50:17
Ne mogu.
:50:18
Provjeri ime BriII
u njezinoj datoteci.

:50:21
Zar ne vidiš da je on
kIjuè èitave ove zbrke?

:50:25
Èim si mi daIa kasetu,
život mi se raspao.

:50:28
RekIa si da je IegaIno.
:50:31
2, ne mièi se.
:50:34
3 se dobro èuje.
:50:36
Ovaj je razgovor završen.
:50:40
Idemo!
:50:41
Što æeš uèiniti?
:50:43
2, potrudi se.
:50:44
ŽeIiš Ii natrag svoj život?
:50:46
Ja nemam život.
:50:49
VoIim oženjenog èovjeka.
:50:57
Imam ga na kIupi.
:50:59
RacheI,
:51:01
žao mi je.
Ja tu ne mogu ništa.

:51:04
Zašto misIiš da si to ti?
:51:09
Nisam ja?
:51:12
MisIio sam...
:51:14
Ti si budaIa!
:51:16
Da. Znam.
:51:23
Moraš mi reæi sve o BriIIu.
:51:28
Idemo!
:51:30
OdIaze.
:51:33
Idu na 3.
-SIijedi ih.

:51:35
SIabo èujem.
:51:39
Smeta ti drveæe.
:51:40
Izgubio sam ih. PonavIjam.
:51:43
Nema ih.
:51:45
Izgubio sam ih.
:51:47
Možemo ga sIijediti
preko Iokatora.

:51:49
Kada trebam BriIIa,
:51:51
obiIježim kredom svoj
poštanski sanduèiæ.

:51:55
Kada on prekriži znak,
izvršim dostavu.

:51:58
Dogovor je uvijek isti.
Isto vrijeme, isto mjesto.


prev.
next.