Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:45:07
Nisi trebao. Sigurno je
koštao cijeIih 12 doIara.

1:45:10
Oèekivat æe da sam ozvuèen.
Pa æe me pretražiti.

1:45:15
Kada završe,
1:45:17
dat æu ti znak da
ukIjuèiš mikrofon.

1:45:21
Koji je znak?
-Stavit æu žvakaæu u usta.

1:45:24
DakIe, nakon znaka ukIjuèi
mikrofon. UkIjuèi ga sada.

1:45:29
IskIjuèeno.
1:45:32
Da bi se osiguraIi,
pretražit æe

1:45:35
sve frekvencije
da naðu tebe.

1:45:37
Ako su dobri, a kIadim se da
jesu, naæi æe te za 5 minuta.

1:45:42
Znaèi, nakon èetiri minute
1:45:45
snimanja, bez obzira
što se dogaða,

1:45:48
odIaziš. Jasno?
1:45:51
Ne.
1:45:54
POLICIJSKA UPRAVA
BALTIMORE 16:00 h

1:46:06
Snimanje.
UkIjuèeno-iskIjuèeno.

1:46:10
Neka igre zapoènu.
1:46:18
Edward LyIe.
1:46:20
PoIicajac.
1:46:22
Lukavo.
1:46:24
Pozovi prijateIje.
1:46:26
Pratt.
1:46:34
Priðite ogradi!
Brzo je gotovo.

1:46:42
Èist je.
1:46:45
Imate Ii kasetu?
1:46:48
Da. -Ovdje?
1:46:51
Ne. -O èemu
onda razgovaramo?

1:46:54
O novcu. -O novcu?
1:46:56
Pitao sam se zašto je
CNN nije prikazao.

1:46:59
Jeste Ii je vidjeIi?

prev.
next.