Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:45:02
Poduèio me svim tajnama šume.
Pokazao šta može nauditi,...

:45:06
...a šta izleèiti.
:45:10
S Aydenom kao svojim oèima,
sve bih mogao preživeti.

:45:14
Pokazaæu ti.
:45:17
Zauzmem stav,...
:45:19
...suoèim se sa strahom,...
:45:24
...i ne odstupam...
:45:26
...sve do zadnjeg trenutka...
:45:29
...èekajuæi Aydenov znak...
:45:32
...da se izmaknem.
:45:35
Jednostavno. Pokušaj!
:45:37
Dobro. Nema problema.
:45:39
- Zauzmi stav.
- Zauzmem stav.

:45:41
- Suoèi se sa strahom.
- Suoèim se sa strahom.

:45:44
Ne odstupaj sve do zadnjeg trenutka.
:45:56
Prerano si se pomerila.
:46:04
- Èuvaj leða!
- Prolaz, molim!

:46:06
Lep pokušaj, druškane.
:46:08
Imaš li vatre, Kayley?
:46:12
Kad se doèepam te cure...
:46:27
Ayden je opazio Excalibur.
:46:30
Sigurno je blizu. Idemo!
:46:40
Gle!
:46:41
To je sigurno od Excalibura.
:46:43
Gde je maè?
:46:44
Uzeo ga je neko.
:46:48
Ili nešto.
:46:49
Neæu uspeti naæi maè na vreme!
:46:53
Hoæemo, budemo li pratili ovaj trag.
:46:55
- Ti si kriv.
- Ja?

:46:57
- Da nismo stali...
- Tiho!

:46:59
Da smo nastavili dalje...

prev.
next.