Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

1:02:00
Bez brige, devojèice.
1:02:02
Pobrinuæu se da ga Arthur dobije natrag.
1:02:05
Ili dobije u leða,...
1:02:08
...u ovom sluèaju.
1:02:11
Strpajte je u kola!
1:02:16
Kayley!
1:02:17
Majko?
1:02:20
Hvala Bogu, živa si!
1:02:21
Izneverila sam te, majko.
1:02:23
I Camelot æe sad propasti.
1:02:28
Ne, dušo, bila si hrabra.
1:02:32
Kakav dirljiv ponovni susret!
1:02:34
Zlo mi je od silne Ijubavi.
1:02:37
A tebe èeka jedan posao, Juliana.
1:02:40
Ne zaboravi, ako to ne uèiniš,...
1:02:42
Ja æu obaviti svoj posao!
1:02:45
Ne gubi nadu.
1:02:55
Dogodilo se nešto strašno.
1:02:57
Moramo iæi!
1:02:59
- Kayley je zarobljena.
- A Ruber ima Excalibur.

1:03:02
Šta?!
1:03:03
Vodite me k njoj. Hajde, Ayden.
1:03:06
Veæ su na pola puta do Camelota.
1:03:07
Cornwall ima pravo.
Morali bismo leteti da stignemo.

1:03:11
Ruber me izluðuje!
1:03:14
Tako sam Ijut i besan zbog njega!
1:03:16
Pravi je gad. Divovski gad!
1:03:19
Buðeni divljak!
1:03:22
Samo èekaj da ga se doèepam!
Rašèereèiæu mu udove.

1:03:25
Da, pokazaæemo mu koju stvar ili dve.
1:03:28
- Hoæemo li?
- Da, i te kako.

1:03:31
Pa vi letite!
1:03:32
Bože, ima pravo! Stvarno letimo!
1:03:36
Uspeo sam!
1:03:37
Sjajan sam!
1:03:39
Voli me! Uspeo sam!
1:03:40
Izvini, sebiènjaèe.
1:03:42
Ja sam uspeo.
1:03:45
Zar ne kapirate?
1:03:46
Ne možete leteti samo zato
jer se ni u èemu ne slažete.

1:03:50
Mora postojati nešto oko èega se slažete.
1:03:52
Obojica volite Kayley, zar ne?

prev.
next.