Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

1:01:00
Excalibur!
1:01:03
Zauvek moj!
1:01:06
Prilièno si dosadna, za devojku.
1:01:08
Razvedri se. U Camelotu æe nas
Ijubiti sve lepotice sveta!

1:01:13
Taèno. Mi smo divovski gušter
s dve glave.

1:01:15
Moraæemo se i štapom braniti od njih.
1:01:20
U pomoæ!
1:01:23
Èekao sam 10 godina...
1:01:24
...kako bih držao maè u rukama.
1:01:28
A sad æu se pobrinuti...
1:01:30
...da ga zauvek zadržim.
1:01:35
Pripremite se...
1:01:37
...za zoru...
1:01:40
...novoga doba!
1:01:43
Ne!
1:01:56
Kokoška!
1:01:58
Vruæ je.
1:02:00
Bez brige, devojèice.
1:02:02
Pobrinuæu se da ga Arthur dobije natrag.
1:02:05
Ili dobije u leða,...
1:02:08
...u ovom sluèaju.
1:02:11
Strpajte je u kola!
1:02:16
Kayley!
1:02:17
Majko?
1:02:20
Hvala Bogu, živa si!
1:02:21
Izneverila sam te, majko.
1:02:23
I Camelot æe sad propasti.
1:02:28
Ne, dušo, bila si hrabra.
1:02:32
Kakav dirljiv ponovni susret!
1:02:34
Zlo mi je od silne Ijubavi.
1:02:37
A tebe èeka jedan posao, Juliana.
1:02:40
Ne zaboravi, ako to ne uèiniš,...
1:02:42
Ja æu obaviti svoj posao!
1:02:45
Ne gubi nadu.
1:02:55
Dogodilo se nešto strašno.
1:02:57
Moramo iæi!
1:02:59
- Kayley je zarobljena.
- A Ruber ima Excalibur.


prev.
next.