American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:00:29
אני זקוקה לאב שיכול לשמש דוגמה
לא לאיזה יורם חרמן

:00:32
שגומר במכנסיים בכל פעם
.שאני מביאה חברה מביה"ס

:00:38
.איזה נמושה
:00:43
.מישהו צריך לשים קץ לייסוריו
:00:49
?רוצה שאהרוג אותו בשבילך
:00:59
?כן. אתה מוכן
:01:03
"אמריקן ביוטי"
:01:13
.שמי לסטר ברנהם
:01:17
.זאת השכונה שלי
:01:20
.זה הרחוב שלי
:01:23
.אלה החיים שלי
:01:25
.אני בן 42. תוך פחות משנה, אני אמות
:01:37
.אני עדיין לא יודע את זה כמובן
:01:43
.אפשר לומר שאני כבר מת
:01:57
.תסתכלו עליי. מאונן במקלחת

תצוגה.
הבא.