End of Days
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:26:32
Tenhle chlápek není obyèejnej zabiják
:26:34
Ne, je neobyèejnej
:26:36
Do prdele, vypadneme už odsud
Dìlá se mi tady z toho blbì

:26:39
Odhoïte to,
Nehýbat se! Stop!
Ani se nehni! Stop!

:26:45
Klid! To jsme my
:26:48
Ježiši! Jak jste tohle místo zatracenì našli?
:26:51
Štìstí
Takže co jste vypátrali?

:26:54
Jeho jméno je
Thomas Aquinas
Je knìz

:26:56
Proè nám nepovíte nìco,
co už nevíme?

:26:59
Vražedný knìz
To je skvìlý
Jo? Èím dál lepší

:27:02
Studoval ve Vatikánu
Byl jedním z jejich údajných vizionáøù

:27:05
Pøijel sem v roce 81
do kostela Sv. Johna
dole ve mìste

:27:08
Šest mìsícù zpátky
zmizel

:27:11
Knìzi øíkají, že mìl duchovní krizi
:27:13
Jo, jasnì
O duchovní krizi to celý je

:27:15
Duchovní krize
To nedává smysl

:27:18
Proè støílel knìz na bankéøe z Wall Street?
:27:21
Bankéøe z Wall Street, který mimochodem
taky náhle zmizel

:27:25
Možná bychom se mìli zeptat tý holky
:27:27
Jaký holky?
:27:29
O, toho chlapa
Toho chlapa. Knìze chlapa

:27:36
V New York City žije pìt milionù žen
:27:38
Jak ji chceš najít, když nevíš ani jméno?

náhled.
hledat.