End of Days
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:35:00
Pokud nevìøíte v Boha,
jak mùžete porozumìt tomu,
co se tu dìje

:35:03
Musím snad vìøit v Boha,
abych spáchal zloèin?

:35:08
Jsem si jistý,
že cestu ven naleznete sám

:35:47
Kolik z nich už mìlo stigmata?
Je tøetí v tomhle týdnu

:35:54
Co øíká?
Pro vlastní dobro, opuste toto místo
a zapomeòte, co jste vidìl

:35:59
Byl Thomas souèástí tohohle?
Pracují tu síly, které nemáte schopnost pochopit!

:36:03
A teï, prosím, odejdìte!

náhled.
hledat.