Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:11:00
Dôstojník Aeryn Sun, z roty Icarion,
Pleisarský pluk...

:11:04
Bola som práve preradená.
Rada by som uviedla žiados,

:11:06
o spätné preradenie na svoju
bežnú službu na Prowleroch...

:11:12
Myslím, že spolu ešte chví¾u ostaneme.
:11:21
Ale, ale, nie je to naša
arogantná pilotka prowlerov.

:11:25
Príliš dobrá na to, aby s nami išla
vykopáva èrevá starého pilota, èo?

:11:29
Všetky tieto nervové vlákna...
:11:31
Nemožné, ako hlboko tá beštia
zarástla do lode...

:11:34
Teraz si jednou z nás...
:11:36
nabudúce budeš s nami vykopáva èrevá...
:12:03
Robíte si hamburger.
:12:09
Rozprávaj sa so mnou... no tak.
:12:13
Èo sa potom stalo?
:12:35
Crichton... urèite si si všimol
že som sa...

:12:38
držala som si a od tela.
:12:40
Mnoho krát... Príliš...
Ïaleko od seba

:12:43
Mám na to dôvod.
:12:45
Iba jeden?
:12:47
Vrav.
:12:50
Väèšina Peacekeeperov sa rodí...
a vychováva len pre jeden cie¾...

:12:55
Vojenská služba.
:12:57
Procreation is... assigned.

prev.
next.