Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:10:07
Oèakávam, že uloženie bude
hotové za 83 hodín.

:10:10
- Mᚠna to 60.
- To je nemožné.

:10:12
Budeš si musie nájs spôsob.
:10:14
Tvojou jedinou povinnosou je
naištalova novú pilotku,

:10:16
a nauèi ju ovláda tohto
leviatana pod¾a mojich povelov.

:10:20
Tento Pilot... je On, pane.
:10:22
Pri všetkej úcte...
Ja rozumiem svojim povinostiam.

:10:25
No tento Pilot je mladý a neskúsený.
:10:27
Preto mi Peacekeeperský
technici poslali teba.

:10:30
Si jediný, èo dokáže urobi èo chcem
tak rýchlo ako chcem.

:10:33
Závisí na tom úspech môjho projektu.
:10:36
A ty mi hovoríš, že sa to nedá?
:10:38
Nejaký èas potrvá kým sa prispôsobí...
:10:40
ïalší èas na pripôsobenie tela...
a ešte viac èasu na uèenie.

:10:44
To napíšem do svojej správy.
:10:46
A v mojej napíšem, že sa iba vyhováraš,
aby si zamaskoval vlastnú neschopnos.

:10:50
èo myslíš, ktorej správe uveria?
:10:52
Nevyhrážaj sa mi, poruèík!
:10:54
Zober si príklad od nového Pilota...
:10:56
každý je nahradite¾ný.
:10:59
Kapitán Crais?
:11:00
Dôstojník Aeryn Sun, z roty Icarion,
Pleisarský pluk...

:11:04
Bola som práve preradená.
Rada by som uviedla žiados,

:11:06
o spätné preradenie na svoju
bežnú službu na Prowleroch...

:11:12
Myslím, že spolu ešte chví¾u ostaneme.
:11:21
Ale, ale, nie je to naša
arogantná pilotka prowlerov.

:11:25
Príliš dobrá na to, aby s nami išla
vykopáva èrevá starého pilota, èo?

:11:29
Všetky tieto nervové vlákna...
:11:31
Nemožné, ako hlboko tá beštia
zarástla do lode...

:11:34
Teraz si jednou z nás...
:11:36
nabudúce budeš s nami vykopáva èrevá...

prev.
next.