Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:09:02
Jedna veta môže ma
stovky rozdielnych prekladov...

:09:05
spôsob, pocity, príliš zložité
pre naše prkladate¾ské mikróby.

:09:11
Keï sa utíši,
keï sa prispôsobí,

:09:13
zaène svoje vety
kvôli nám zjednodušova.

:09:21
Dᚠsa dokopy, okamžite...
je to jasné!?

:09:28
Kapitán Crais.
:09:31
Máte nejaké problémy, poruèík?
:09:34
Nebudí to vo mne dôveru.
:09:37
Nie; žiadne problémy, pane.
:09:39
Nie. Už sa to stalo. Je po všetkom.
:09:42
Ako povedala Zhaan:èo sa stalo,
stalo sa. Nemôžem to vráti...

:09:45
Len som si myslel...
možno, ak by sa porozprávala...

:09:51
"Nie" znamená nie, John.
:10:07
Oèakávam, že uloženie bude
hotové za 83 hodín.

:10:10
- Mᚠna to 60.
- To je nemožné.

:10:12
Budeš si musie nájs spôsob.
:10:14
Tvojou jedinou povinnosou je
naištalova novú pilotku,

:10:16
a nauèi ju ovláda tohto
leviatana pod¾a mojich povelov.

:10:20
Tento Pilot... je On, pane.
:10:22
Pri všetkej úcte...
Ja rozumiem svojim povinostiam.

:10:25
No tento Pilot je mladý a neskúsený.
:10:27
Preto mi Peacekeeperský
technici poslali teba.

:10:30
Si jediný, èo dokáže urobi èo chcem
tak rýchlo ako chcem.

:10:33
Závisí na tom úspech môjho projektu.
:10:36
A ty mi hovoríš, že sa to nedá?
:10:38
Nejaký èas potrvá kým sa prispôsobí...
:10:40
ïalší èas na pripôsobenie tela...
a ešte viac èasu na uèenie.

:10:44
To napíšem do svojej správy.
:10:46
A v mojej napíšem, že sa iba vyhováraš,
aby si zamaskoval vlastnú neschopnos.

:10:50
èo myslíš, ktorej správe uveria?
:10:52
Nevyhrážaj sa mi, poruèík!
:10:54
Zober si príklad od nového Pilota...
:10:56
každý je nahradite¾ný.
:10:59
Kapitán Crais?

prev.
next.