Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:34:02
Predpokladám, že ty si informátor?
:34:05
Áno, kapitán. Dôstojníèka Aeryn Sun.
:34:07
Konaktuj poruèíka Teega.
:34:09
Odmení a v tvojom novom zaradení.
:34:13
Spä na prowleri, pane.
:34:14
Èoko¾vek.
:34:16
Berte ho.
:34:20
Našla si si nieèo zvláštne,
aby si sa zbavila osamelosti.

:34:23
Gratulujem ti Aeryn.
:34:25
Žiadny obyèajný Peacekeeper
by toto nedokázal.

:34:28
Hovoril som ti, že si zvlášna...
:34:51
Konala som svoju povinnos.
:34:55
A èo sa stalo s Velorekom?
:35:04
Nikdy ho nedonútili hovori.
:35:07
Nikdy nepovedal,
ako sabotoval Craisov plán.

:35:12
No teraz to už viem.
:35:15
Craisov plán bol oplodni
leviatana... Moyu.

:35:20
Aby porodila Peacekeeperom
Leviatanskú bojovú loï.

:35:27
Velorek naištaloval štít,
aby zabránil oplodneniu.

:35:33
Štít, ktorý, nanešastie, D'Argo rozbil.
:35:38
Toto nefunguje.
:35:39
Musí exsistova spôsob,
nieèo, aby nám Moya pomohla.

:35:41
Niè také neexistuje. Ovládanie systémov
podpory života je Pilotových rukách.

:35:44
Už nie je.
:35:47
Aj keby sme mohli komunikova
priamo s Moyou,

:35:49
ona sama nemôže spravi niè.
:35:51
Tak to je'šastie',zo všetkých leviatanov,
som práve v tom, èo má vymeneného pilota.

:35:57
Ako môžeme viede,
èi bol Moyin prvý pilot lepší?


prev.
next.