Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:01:12
Nasýlsýn Walt?
:01:22
Yukarý çý kýn!
:01:24
Bugünkü maç nasýldý?
Biz kazandý k.

:01:27
Hep siz kazanýyorsunuz dostum.
Lanet olsun! Yine kaçýrdým.

:01:29
Onu teslim etmen gerekiyor.
Asýl maç yapmam gerekiyor.

:01:32
Selam Walt. Nasýl gidiyor?
Selam John.

:01:37
Walt, Perþembe günü için sana
güvenebilir miyim? Evet.

:01:45
Kes þunu lanet olasý ! Yoksa ölürsün.
Raymond!

:02:06
Selam Dolly. Saçýna bayýldým.
:02:10
Biz geldik!
:02:16
Hey orada ne var?
Aþk mektuplarý mý?

:02:19
Bana daha çok Sevgili John
tarzý bir mektup gibi geldi.

:02:22
Herkesin aþka ihtiyacý vardýr tatlým.
Benim tek ihtiyacým olan bir John!

:02:25
Ne kýz ne de erkekler.
:02:29
Ellerinde deðil.
Öyle doðmuþlar.

:02:33
Gýrtlakla ilgili bir þey.
:02:52
Selam Walt.
Selam Pogo. Nasýlsýn?

:02:54
Ýyi deðilim.
Ne oldu?

:02:56
Kýz arkadaþým Ashley'yi hatýrlýyor musun?
Evet.


Önceki.
sonraki.