Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:00:00
Uyarý
Telif hakký sahibi bu Dijital
Çokyönlü Disk'ten oluþan programýn
(film müziüi dahil) sadece evde
kullaným haklarýný almýþtýr.
Diüer tüm haklarý saklýdýr.

:00:02
Bu Dijital Çokyönlü Disk'in veya
bir parçasýnýn yetki dýþý olarak
çoüaltýlmasý , deüiþtirilmesi,
gösterilmesi, kiralanmasý ,
toplu gösterime sokulmasý ,
daüýtýlmasý ve/veya yayýmlanmasý
kesinlikle yasaktýr.
Bu tür herhangi bir hareket
suç teþkil eder ve cezai
soruþturmaya sebebiyet verebilir.


Önceki.
sonraki.