Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:45:00
Taze domates...
:45:04
Hey! Sen kimsin?
:45:05
Yeniyim. Stajyerim.
:45:07
Affedersin.
:45:10
Kusura bakma.
:45:22
-Mola.
-Tamam.

:45:24
Bana, 5 numaralý hamburger
ile baharatlý patates verin...

:45:27
...elmalý Afrika turtasý...
:45:30
...ve Ahududulu süt ver.
:45:32
Hardalý bol olsun.
:45:34
Þeytanla ilgili
ne biliyorsan anlat bana.

:45:38
Sen kafayý mý yedin?
:45:41
Sen þeytani müzikler dinlersin.
Birþeyler bulaþmýþtýr.

:45:45
Yalnýzca müzik, o.
:45:48
Mozart gibi, baþka bir
yamuk adam daha vardý...

:45:52
Ýyi yýka.
:45:54
Kim, Beethoven mý?
:45:56
Hah, iþte O. Ayný onlarýn müzikleri
gibi, biraz daha gürültülüsü.

:45:59
Sana söylemem lazým. Zor durumdayým.
:46:01
Aman, be!
:46:05
Al!
:46:07
Manyak!
:46:11
Elim. Sanki elim benden
baðýmsýz düþünüyor.

:46:15
Bana istemediðim þeyleri yaptýrýyor.
:46:18
Ben de öyleydim.
:46:19
Bir sürü aptalca þey yapardým.
:46:22
Bak, mesele...
:46:23
...kendine uðraþacak
birþey bulmalýsýn.

:46:25
Bu yüzden,
ben bu Ford'u tamir ediyorum.

:46:27
Baþýmý beladan uzak tutuyor.
:46:30
Aylak eller,
þeytanýn oyun alanlarýdýr.

:46:33
Ellerime iþ bulayým.
:46:36
Evet, mantýklý geliyor.
:46:39
Saðol. Sen bambaþkasýn.
:46:55
Þimdi de örgüye mi baþladýn sen?
:46:56
Yanlýþ anlama ama,
çok garip görünüyorsun.


Önceki.
sonraki.