Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:46:01
Aman, be!
:46:05
Al!
:46:07
Manyak!
:46:11
Elim. Sanki elim benden
baðýmsýz düþünüyor.

:46:15
Bana istemediðim þeyleri yaptýrýyor.
:46:18
Ben de öyleydim.
:46:19
Bir sürü aptalca þey yapardým.
:46:22
Bak, mesele...
:46:23
...kendine uðraþacak
birþey bulmalýsýn.

:46:25
Bu yüzden,
ben bu Ford'u tamir ediyorum.

:46:27
Baþýmý beladan uzak tutuyor.
:46:30
Aylak eller,
þeytanýn oyun alanlarýdýr.

:46:33
Ellerime iþ bulayým.
:46:36
Evet, mantýklý geliyor.
:46:39
Saðol. Sen bambaþkasýn.
:46:55
Þimdi de örgüye mi baþladýn sen?
:46:56
Yanlýþ anlama ama,
çok garip görünüyorsun.

:47:00
Randy, benim için baþlayýverdi.
:47:02
''Aylak eller, þeytanýn oyuncak
kalemleridir.'' Düþündüm de...

:47:06
...ellerime iþ buldum.
:47:08
Pek mantýklý gelmedi bana.
:47:11
Bu laf, daha çok...
:47:13
...nasýl desem, ...
:47:14
Mecazi mi?
:47:16
Evet.
:47:30
Buradaki gürültüyü þikayet etmiþler.
:47:33
Burasý Tobias'larýn evi deðil mi?
:47:42
Aman Allahým! Anton. Katil, o!
:47:44
-Destek istesem, iyi olur.
-Sen deli misin?

:47:47
Bu fýrsatý niye baþkalarýna veresin?
Onu biz yakalarsak, kahraman oluruz.

:47:51
Emir olmadan içeri giremeyiz.
:47:52
Formaliteleri boþver þimdi!
Gerekçemiz var iþte.

:47:56
Kýpýrdamayýn!
:47:57
Evet, kýpýrdamayýn!

Önceki.
sonraki.