Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:59:15
Hey, tatlým.
:59:17
Top mu arýyorsun?
:59:18
Ýstersen, eline göre bir tane
bulmana yardýmcý olabilirim.

:59:23
Neden?
:59:24
Formdan düþmemek için mi?
:59:26
Seninle form tutmak,
benim için zevktir, tatlým.

:59:32
Siz dansa gitmeyecek miydiniz?
:59:34
Doðru, ya. Gidip giyinmemiz lazým.
:59:37
-Geliyor musun, Randy?
-Hayýr, ben biraz...

:59:39
...piyasa yapmak istiyorum.
:59:42
Peki.
:59:46
Bolan'da ne iþin var?
:59:50
Bilmesen daha iyi.
:59:51
Hayýr, cidden. Merak ettim.
:59:54
Sahi mi?
:59:58
Hikaye þu.
1:00:01
Ben, bulabildiði en tembel serseriyi
ele geçiren bir iblisle...

1:00:04
...mücadeleye yeminli, büyücü
bir din görevlisiyim.

1:00:07
Olabildiðince
çok cinayet iþleyecek...

1:00:10
...ve sonra da ortaya
bomboþ bir ruh býrakacak.

1:00:16
Ortada ciddi bir durum var.
1:00:18
Ve asýl önemlisi.
1:00:20
Bu durumu engelleyebilecek
tek þey bende.

1:00:24
Benim þimdi, Ona elini kaptýran
serseriyi bulmam lazým.

1:00:27
Tuhaf.
1:00:29
Bu sabah, bizim Anton,
elinin, yapmak istemediði...

1:00:33
...þeyleri yaptýðýný söylüyordu.
1:00:36
Benimle sakýn dalga geçme!
1:00:37
Sakin ol, bakalým, pisicik.
1:00:39
Doðru söylüyorum.
Çocuk çýlgýn gibiydi!

1:00:43
Bana onun evini göster.
1:00:57
Soldan! Sola dön!

Önceki.
sonraki.