Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:00:01
Ben, bulabildiði en tembel serseriyi
ele geçiren bir iblisle...

1:00:04
...mücadeleye yeminli, büyücü
bir din görevlisiyim.

1:00:07
Olabildiðince
çok cinayet iþleyecek...

1:00:10
...ve sonra da ortaya
bomboþ bir ruh býrakacak.

1:00:16
Ortada ciddi bir durum var.
1:00:18
Ve asýl önemlisi.
1:00:20
Bu durumu engelleyebilecek
tek þey bende.

1:00:24
Benim þimdi, Ona elini kaptýran
serseriyi bulmam lazým.

1:00:27
Tuhaf.
1:00:29
Bu sabah, bizim Anton,
elinin, yapmak istemediði...

1:00:33
...þeyleri yaptýðýný söylüyordu.
1:00:36
Benimle sakýn dalga geçme!
1:00:37
Sakin ol, bakalým, pisicik.
1:00:39
Doðru söylüyorum.
Çocuk çýlgýn gibiydi!

1:00:43
Bana onun evini göster.
1:00:57
Soldan! Sola dön!
1:01:11
O KlZ BENÝM
1:01:19
Çocuklar! Dansa gitmemiz lazým.
1:01:23
El, Molly'nin peþinde.
1:01:25
Dansa gidelim.
En Ýyi Kostüm ödülünü ben alýrým.

1:01:28
Piliçler ödül alanlara bayýlýr.
Bir tane bulurum.

1:01:31
Evet, çünkü ilk on arasýna hep,
hasarlý kafalar girer.

1:01:37
Seni böyle sýkýntýlý görmek,
beni kahrediyor.

1:01:40
Sen baþkalarýnýn iyiliði için,
kendi elini kestin.

1:01:43
Bu iþ artýk senden çýktý.
1:01:45
Bu yüzden, biraz kendine
vakit ayýrmaný istiyorum.

1:01:49
Sakin ol ve herþeyi unut.
1:01:52
Hayýr, olmaz. Neden, biliyor musun?
1:01:56
Bu kez hayýr, anladýn mý?
1:01:59
Ben bunu býraktým.
Tek yaptýðým oturmak.


Önceki.
sonraki.