Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:01:11
O KlZ BENÝM
1:01:19
Çocuklar! Dansa gitmemiz lazým.
1:01:23
El, Molly'nin peþinde.
1:01:25
Dansa gidelim.
En Ýyi Kostüm ödülünü ben alýrým.

1:01:28
Piliçler ödül alanlara bayýlýr.
Bir tane bulurum.

1:01:31
Evet, çünkü ilk on arasýna hep,
hasarlý kafalar girer.

1:01:37
Seni böyle sýkýntýlý görmek,
beni kahrediyor.

1:01:40
Sen baþkalarýnýn iyiliði için,
kendi elini kestin.

1:01:43
Bu iþ artýk senden çýktý.
1:01:45
Bu yüzden, biraz kendine
vakit ayýrmaný istiyorum.

1:01:49
Sakin ol ve herþeyi unut.
1:01:52
Hayýr, olmaz. Neden, biliyor musun?
1:01:56
Bu kez hayýr, anladýn mý?
1:01:59
Ben bunu býraktým.
Tek yaptýðým oturmak.

1:02:01
Bütün gün serilip, TV seyretmek,
duman çekmek--

1:02:04
Ýyi. Kes þu Kevin Costner laflarýný.
Gidelim, madem.

1:02:11
Hadi!
1:02:21
Koþun! Çabuk, çabuk!
1:02:23
Bu, O!
1:02:25
-Benim Ford'uma biniyorlar!
-Burada bekle. O tehlikeli biri.

1:02:28
Dur.
Sakýn benim Ford'umu çalmasýn.

1:02:31
Bana güven.
Ne yaptýðýmý biliyorum.

1:02:36
Þansa bak.
1:02:38
Tüh.
1:02:39
Otomatik olsaydý.
1:02:42
Ben kullanayým mý?
1:02:43
Hayýr, vitesi deðiþtir.
1:02:52
Anton! Beni bekle!

Önceki.
sonraki.