La Lengua de las mariposas
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:18:01
Agnus Dei qui tollis pecata mundi.
:18:05
Bu kaç keredir?
:18:07
Görüyor musunuz?
'Dona nobis pacem' i anýmsayamýyor.

:18:12
Bu çocuk bir zangoç mu olacak?
:18:14
Bir zangoç olacaktý.
:18:17
Annene git.
:18:20
Okula baþlar baþlamaz
ilgisini yitirdi.

:18:25
Benim sorumlu olduðumu
söylemiyorsun deðil mi?

:18:28
Ben bir þey söylemiyorum.
Gerçekler kendileri konuþuyorlar

:18:31
Onu anlamalýsýn. Bu kadar uzun
süre kapalý kaldýktan sonra,

:18:36
her þeyin onun ilgisini
çekmesi doðal.

:18:39
- Ne yapýyorsun?
- Hiçbir þey.

:18:41
- Ya kardeþin?
- O çalýþýyor. Gidelim

:18:44
Pekala.
:18:47
Anne ben Aurora ileyim.!
:18:51
Anlaþýldý.
:18:54
Nidos tepentes absilunt aves.
:18:57
" Kuþlar yuvalarýnýn
sýcaklýðýndan ayrýlýyorlar."

:19:00
Libertas virorum fortium
pectora acuit.

:19:04
"Özgürlük güçlü insanlarýn
ruhlarýný harekete geçiriyor."

:19:13
Tanrým.
bu çok güzeldi.

:19:22
Canlý canlý yakýlan
:19:26
kertenkelenin külleri
:19:29
eðer onu kahve ile
:19:31
karýþtýrýrsan
:19:33
en kibirli kadýnýn bile...
:19:35
arzularýný ateþler,
:19:40
ve onu yaþamýnýn sonuna
kadar senin yapar.

:19:46
Ýþte Rogue, bu senin.
:19:49
Carmiña ile bu þekilde baþladým.
:19:52
Carmiña de Saradón!
O kadýn bir ateþ, Roque, yanýyor!

:19:55
Onu þimdiye kadar nasýl
fark etmedik?

:19:58
Annesinden ayrýlamayacaðýný söylüyor.
:19:59
ama sanýrým bu bir
utanç gösterisi.


Önceki.
sonraki.