Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:01:24
.פי. אס. דבליו
:01:26
כך נקראים בתי חולים
:01:30
.פציעת-ירי
:01:32
...דוקטור צריך לדווח למשטרה
:01:37
זה מקשה על בחורים כמוני
...לקבל מה שאני מכנה

:01:41
."טיפול רפואי איכותי"
:01:49
לא רבים יודעים
כמה חייהם שוים

:01:52
.אני יודע
:01:54
.שבעים אלף
:01:57
.זה מה שהם לקחו ממני
:01:59
וזה מה שאני מתכוון
.לקחת בחזרה

:02:27
אומרים שהזמן מאחה
את כל הפצעים

:02:30
אתם חושבים ש-5 חודשים
...ששכבתי על הגב

:02:35
לא הייתי מוותר
.על סגירת חשבון

:02:38
להיות בחור טוב
ולוותר

:02:42
בחורים טובים בסדר
שיש מישהו שמנצל אותם

:02:47
אבל הם תמיד
מסיימים אחרונים

:02:59
.ללכת שוב

תצוגה.
הבא.