Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:48:06
?רוצה צילומים, או מזכרות
:48:09
.לא הפעם
:48:14
.הם נפנפו אותי, פרל
.בדיוק כמו שחשבתי

:48:17
.חכה רגע
:48:19
!תסתום
! אני מדברת בטלפון, לעזאזל

:48:34
?כן
:48:35
?החברים שלך הגיעו העירה
:48:38
.אתמול בערב, מותק
:48:40
יופי. אמרת להם שפורטר הוא
?זה שגנב את המשכורות שלהם

:48:43
.אמרתי
:48:45
.הם רוצים נקמה
:48:48
.בסדר. הנה מה שנעשה
:49:52
.כן, זה פורטר
.הוא דביל

:49:56
.לעזאזל

תצוגה.
הבא.