Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:47:04
אולי יהיה קל יותר
.אם רזניק פשוט ייעלם

:47:10
.חשבתי על זה
:47:12
.אבל אני לא מודאג מרזניק
:47:15
בלעדינו, הוא לא היה
.שורד ברחוב אפילו שתי דקות

:47:18
.אני חושב על המטומטם השני
:47:21
?מה שמו
.פורטר

:47:25
דרוש הרבה אומץ כדי להיכנס לפירמה
.ולהחטיף מכות לבחורים שלנו

:47:30
.או שהוא פשוט מטורף
:47:34
בכל הכנות, אני לא מבין את זה
.בשביל 130,000 דולר

:47:37
.שבעים אלף. החלק שלו
:47:40
.עוד יותר גרוע
:47:43
אני לא רוצה שמר ברונסון
.ישמע על זה

:47:46
.הוא יחשוב שאני מתרכך
:47:48
:אחד העקרונות שלו תמיד היה
:47:50
,"אם אתה לא מבין את זה
."תיפטר מזה

:47:55
,תפר קטן מונע קרע גדול
.כמו שאומרים

:47:59
.אז תתפור את המטומטם הזה
:48:06
?רוצה צילומים, או מזכרות
:48:09
.לא הפעם
:48:14
.הם נפנפו אותי, פרל
.בדיוק כמו שחשבתי

:48:17
.חכה רגע
:48:19
!תסתום
! אני מדברת בטלפון, לעזאזל

:48:34
?כן
:48:35
?החברים שלך הגיעו העירה
:48:38
.אתמול בערב, מותק
:48:40
יופי. אמרת להם שפורטר הוא
?זה שגנב את המשכורות שלהם

:48:43
.אמרתי
:48:45
.הם רוצים נקמה
:48:48
.בסדר. הנה מה שנעשה

תצוגה.
הבא.