Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:54:24
.תודה
:54:26
?היא מתאימה
:54:27
.כן, כאילו נתפרה בשבילי
:54:32
תיראה נהדר
.בארון-המתים שלך

:54:45
?אתה יודע מה אני חושבת
:54:48
אני חושבת שכל הסיפורים
.על היותך מת, היו אמיתיים

:54:52
אתה פשוט מטומטם
.מכדי להודות בכך

:55:24
.אלוהים, התגעגעתי אליך
:55:26
.אני מתגעגעת אליך
:55:36
...אל תדבר
:55:40
.אני לא יכול
...יש לי

:55:44
.דברים לעשות

תצוגה.
הבא.