Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:02:23
.זה בסדר, מותק
1:02:24
.זה בסדר, כלבלב
1:02:26
.הוא יחייה
?מה שלומך

1:02:36
.אני יודע
1:02:38
,זה לא מי יודע מה
.אבל לפחות כאן תהיי בטוחה

1:02:40
.איש לא יודע שאני כאן
.שבי. תתרווחי

1:02:59
?מה
1:03:01
.לאיש אין את המספר הזה
1:03:47
.מישהו יודע שאני כאן
1:03:54
.הוא בטח מזיין אותה
1:03:57
. הוא לא ממהר
.אולי גם את הכלב


תצוגה.
הבא.