Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:05:22
לא כל אחד זוכה
.שיוציאו עליו חוזה

1:05:24
ועוד ארגון גדול
.כמו הפירמה

1:05:28
.נעשיתי אדם חשוב
1:05:32
אולי הגיע הזמן
.לקפוץ אליהם לביקור

1:05:35
.קרטר ודאי לא יצפה לכך
1:05:38
ומי יודע? אולי
.אפילו אקבל חזרה את כספי

1:06:11
.אמרתי לך שהוא יופיע
1:06:13
,תן לי את הכסף שלי
.בבקשה

1:06:17
.תן את הכסף המחורבן שלי, בבקשה
?זה הוא

1:06:20
.קדימה
.זה הוא

1:06:23
.תודה רבה לך
1:06:27
? מה אתה זומם, גבר
1:06:28
.טוב, הכסף שלנו שם בפנים
1:06:32
.אם אתם עוד מעוניינים
1:06:33
,לא בכסף
.אלא בסירה שאקנה בו

1:06:40
?מה הוא עושה פה
1:06:42
.הצטרפתי לחבורה, פורטר
1:06:44
החלק שלך בעוגה
.קטן עוד קצת

1:06:47
.אבל אל תדאג
.אשאיר לך כמה פירורים

1:06:52
?למה אתה מחכה
.לך תביא אותו

1:06:55
.תביא את הכסף שלנו
1:06:58
?תעשו לי טובה

תצוגה.
הבא.