Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:06:11
.אמרתי לך שהוא יופיע
1:06:13
,תן לי את הכסף שלי
.בבקשה

1:06:17
.תן את הכסף המחורבן שלי, בבקשה
?זה הוא

1:06:20
.קדימה
.זה הוא

1:06:23
.תודה רבה לך
1:06:27
? מה אתה זומם, גבר
1:06:28
.טוב, הכסף שלנו שם בפנים
1:06:32
.אם אתם עוד מעוניינים
1:06:33
,לא בכסף
.אלא בסירה שאקנה בו

1:06:40
?מה הוא עושה פה
1:06:42
.הצטרפתי לחבורה, פורטר
1:06:44
החלק שלך בעוגה
.קטן עוד קצת

1:06:47
.אבל אל תדאג
.אשאיר לך כמה פירורים

1:06:52
?למה אתה מחכה
.לך תביא אותו

1:06:55
.תביא את הכסף שלנו
1:06:58
?תעשו לי טובה
1:07:00
.באנו לעזור, גבר
1:07:03
הם ודאי יערכו עליי חיפוש
?כשאכנס, אז אכפת לכם לשמור לי את זה

1:07:10
.רק לזמן קצר
1:07:13
.בטח, פורטר
1:07:20
.מאוזן יפה
1:07:26
.סמרטוט
1:07:39
?אפשר לעזור לך
1:07:41
.אני רוצה לדבר עם מר קרטר
?ומי אתה

1:07:44
תגיד לו שאני האיש
.שחיסל את ואל רזניק

1:07:47
...צר לי, אני לא
1:07:50
.לא קלטתי. חזור
1:07:56
.בסדר
1:07:59
.מר קרטר יקבל אותך
.תסתובב, שאוכל לחפש עליך


תצוגה.
הבא.