Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:07:00
.באנו לעזור, גבר
1:07:03
הם ודאי יערכו עליי חיפוש
?כשאכנס, אז אכפת לכם לשמור לי את זה

1:07:10
.רק לזמן קצר
1:07:13
.בטח, פורטר
1:07:20
.מאוזן יפה
1:07:26
.סמרטוט
1:07:39
?אפשר לעזור לך
1:07:41
.אני רוצה לדבר עם מר קרטר
?ומי אתה

1:07:44
תגיד לו שאני האיש
.שחיסל את ואל רזניק

1:07:47
...צר לי, אני לא
1:07:50
.לא קלטתי. חזור
1:07:56
.בסדר
1:07:59
.מר קרטר יקבל אותך
.תסתובב, שאוכל לחפש עליך

1:08:27
.כל והכבוד
.שב

1:08:35
.ברכותיי
.הם היו שניים מהטובים שלי

1:08:38
.לא
.קל מדי להסיח את דעתם

1:08:50
.אתה רוצה ממני משהו
1:08:53
ואל רזניק נתן
.לכם 130 אלף דולר

1:08:57
.הוא שילם לנו
.זה היה חוב

1:08:59
.שבעים אלף מתוכם הם שלי
.אני רוצה אותם בחזרה


תצוגה.
הבא.