Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:28:54
?מי אתה
?מה אתה עושה

1:28:57
!שמנצ'יק
1:28:59
.אני מדברת איתך
1:29:30
.תפסיק. תפסיק עם זה
1:29:33
.אני שונא את זה
!שונא את זה

1:29:39
!תראה את המקום המסריח הזה
?מה הבעיה שלך, פורטר

1:29:44
,פשוט תגיד לנו איפה הוא
!כדי שנוכל להסתלק מפה

1:29:47
.בחייך
1:29:58
.עכשיו מאוחר מדי

תצוגה.
הבא.