Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:29:30
.תפסיק. תפסיק עם זה
1:29:33
.אני שונא את זה
!שונא את זה

1:29:39
!תראה את המקום המסריח הזה
?מה הבעיה שלך, פורטר

1:29:44
,פשוט תגיד לנו איפה הוא
!כדי שנוכל להסתלק מפה

1:29:47
.בחייך
1:29:58
.עכשיו מאוחר מדי
1:30:03
.הוא לא רוצה להגיד כלום
1:30:06
.הוא רק רוצה לחטוף מכות
.זה הכול

1:30:14
.הנה
1:30:15
.130,000 דולר
1:30:21
לעולם לא תתקרב אליהם
.יותר מעכשיו

1:30:24
.אבל אעשה איתך עסקה
1:30:26
תגיד לי איפה ג'ון
.ואגמור אותך במהירות

1:30:30
אני מבטיח שלא תיאלץ לגלות
.מה טעמה של הביצה השמאלית שלך

1:30:37
אבל אם אמצא עליו ולו סימן אחד
.אדאג שזה יימשך שלושה שבועות

1:30:42
אם יהיה צורך, אתן לך
.עירוי דם כדי שתישאר בחיים

1:30:51
? איפה הוא

תצוגה.
הבא.