Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:05:05
Yüz...
:05:06
...iki yüz...
:05:08
...üç yüz.
:05:09
Iyi günIer Bay Johnson.
:05:12
Çok oturdu.
:05:14
NasýI ödeyeceksiniz?
:05:33
ÞANSLI EMANETÇÝ
:05:47
Bayým.
Size bunun için 900 veririm.

:05:49
Þu Magnumu göreyim.
:05:55
Þuradaki.
:06:19
500 ve tabanca.
:06:23
KimIik görmeIiyim.
:06:25
EIbette.
:06:40
Üzgünüm Bay Johnson ama bu
kart iptaI ediImiþ.

:06:44
Ýmkansýz.
:06:45
Ýki kere denedim. Baþka
ödeme imkanýnýz var mý?

:06:48
Tekrar dene.

Önceki.
sonraki.