Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:07:57
Eski alýþkanlýklar
zor býrakýlýyor.

:08:01
Onlarý býrakmazsan
seni mezara götürürler.

:08:06
Evlilik harika deðil mi?
:08:34
Porter.
:08:37
ÖIü deðiIsin.
:08:42
Ne yapacaksýn?
Beni öIdürecek misin?


Önceki.
sonraki.