Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:22:00
SaðoI.
:22:03
Bir sey deðiI.
:22:27
Arthur Stegman'ý arýyorum.
:22:30
Burada degiI. Yardýmcý
oIabiIeceðim bir þey var mý?

:22:33
Hayýr. Nerede?
:22:36
BiImiyorum. Burada deðiI.
:22:41
Tahmin et.
:22:43
Ne?
:22:46
Nerede oIduðunu tahmin et.
:22:58
Evde mi?
:23:03
Git kendini becer.
:23:08
PekaIa, baþIýyoruz.
:23:09
-Bu benim.
-Haydi at.

:23:12
Bu benimdi.
:23:21
Seni görmek isteyen
biri var.

:23:26
Stegman'a bakmýþtým.
:23:34
Sen de kimsin?
:23:37
Porter.
:23:39
Evet Porter, gaIiba
evime saIdýrdýn.

:23:45
Porter tutukIanmaya
direneceðe benziyor.

:23:52
Hayýr. Burada oImaz.
:23:54
Yapmayýn çocukIar. Sadece
konuþmak istiyor.

:23:57
DegiI mi? HakIý mýyým?

Önceki.
sonraki.