Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:24:03
Sen Stegman mýsýn?
:24:06
BeIki. Ne istiyorsun?
:24:10
Senin çocuk tesIimatý yapmadý.
:24:16
Merak etmeyin.
Dýþarýda konuþaIým.

:24:18
Uyuþturucu iþinde misin?
:24:21
Unutun bunu, tamam mý?
:24:23
Parama dokunmayýn. Haydi.
:24:26
Bu eroin mi?
:24:29
Eroin.
:24:31
Merak etmeyin. Sakin oIun.
:24:35
KonuþaIým. Haydi.
:24:37
Neye bakýyorsunuz?
Oyununuzu oynayýn.

:24:40
KoItuðuma kan buIaþtýrma.
:24:43
Haydi.
:24:49
Steggie, bizden habersiz
iþ çevirmiþ.

:24:53
Ben kontroI ederim.
:24:55
VaI Resnick.
:24:59
-Ne oImuþ?
-Yerini söyIe.

:25:01
Hayýr. Yerini biIsem biIe
yanýt hayýr oIurdu.

:25:04
-TesIimatçýyIa nerede karþýIaþtýnýz?
-TesIimat yerinde.

:25:08
ÖIdü mü?
:25:09
Hayýr ama kadýn öIü. Senin
yoIIadýðýn maIdan aþýrý doz.

:25:12
Ne oImuþ? Sana ne?
:25:15
Ben kocasýyým.
:25:18
Beni öIdürmeyeceksin, degiI mi?
:25:23
ÇocukIarýn önünde oImaz.
:25:27
Nerede?
:25:32
BiImiyorum.
:25:34
Doðru söyIedim.
:25:36
Bu þey bana dün gece geIdi. GeIecek
aya kadar kimseyi görmeyeceðim.

:25:42
Bunca zahmet niye?
:25:45
Kýzdan korkuyor.
Yani...

:25:48
...Bayan Porter'dan.
:25:50
Bana öyIe geIiyor.

Önceki.
sonraki.