Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:25:01
Hayýr. Yerini biIsem biIe
yanýt hayýr oIurdu.

:25:04
-TesIimatçýyIa nerede karþýIaþtýnýz?
-TesIimat yerinde.

:25:08
ÖIdü mü?
:25:09
Hayýr ama kadýn öIü. Senin
yoIIadýðýn maIdan aþýrý doz.

:25:12
Ne oImuþ? Sana ne?
:25:15
Ben kocasýyým.
:25:18
Beni öIdürmeyeceksin, degiI mi?
:25:23
ÇocukIarýn önünde oImaz.
:25:27
Nerede?
:25:32
BiImiyorum.
:25:34
Doðru söyIedim.
:25:36
Bu þey bana dün gece geIdi. GeIecek
aya kadar kimseyi görmeyeceðim.

:25:42
Bunca zahmet niye?
:25:45
Kýzdan korkuyor.
Yani...

:25:48
...Bayan Porter'dan.
:25:50
Bana öyIe geIiyor.
:26:00
Bu konuda bir þey biImiyorum.
:26:02
Tamam mý? VaI'i eskiden
beri tanýyorum.

:26:05
3 ay önce benden bir
ricada buIundu.

:26:07
Ayda bin doIar ekstra aIýyorum.
Neden oImasýn dedim.

:26:11
Beni tehdit etmeye mi geIdin?
VaI'Ie o kadar iyi dost deðiIiz.

:26:16
Þehirde. Tek biIdigim bu.
Ýçerde bir oyunumuz var.

:26:19
Nereden biIiyorsun?
:26:21
-ÖyIe dedi.
-Ne zaman?

:26:23
Buraya uðradýðýnda. Bir suç
örgütüyIe arasýný düzeItmiþ.

:26:28
Yine eski, güzeI günIere
döneceðini söyIedi.

:26:30
Çok heyecanIýydý.
:26:32
Porter'in döndüðünü söyIe.
:26:35
Parasýný istiyor de.
Porter parasýný istiyor.

:26:38
Yoksa çocukIar burada yokken
sana uðrarým.

:26:44
Ona ne zaman söyIeyeyim?

Önceki.
sonraki.