Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:26:00
Bu konuda bir þey biImiyorum.
:26:02
Tamam mý? VaI'i eskiden
beri tanýyorum.

:26:05
3 ay önce benden bir
ricada buIundu.

:26:07
Ayda bin doIar ekstra aIýyorum.
Neden oImasýn dedim.

:26:11
Beni tehdit etmeye mi geIdin?
VaI'Ie o kadar iyi dost deðiIiz.

:26:16
Þehirde. Tek biIdigim bu.
Ýçerde bir oyunumuz var.

:26:19
Nereden biIiyorsun?
:26:21
-ÖyIe dedi.
-Ne zaman?

:26:23
Buraya uðradýðýnda. Bir suç
örgütüyIe arasýný düzeItmiþ.

:26:28
Yine eski, güzeI günIere
döneceðini söyIedi.

:26:30
Çok heyecanIýydý.
:26:32
Porter'in döndüðünü söyIe.
:26:35
Parasýný istiyor de.
Porter parasýný istiyor.

:26:38
Yoksa çocukIar burada yokken
sana uðrarým.

:26:44
Ona ne zaman söyIeyeyim?
:27:06
Konuþ benimIe.
:27:08
Sizi görmek isteyen genç bir
bayan var. Adý Pearl.

:27:11
Ýki kötü aIýþkanIýðý var.
:27:14
ÞimdiIik sadece biriyIe
iIgiIeniyorum.

:27:17
Yukarý yoIIa.
:27:21
718 numara. Yukarý çýk.
:27:43
Yukarý yoIIa. Sorun ne?
:27:45
Val, ben Haskell.
Evden aradýðým için özür dilerim--

:27:48
DiIeme ve arama.
:27:50
Önemlidir diye düþündüm. Güneydeki
taksi duraðýndan biri aradý.

:27:55
-Konu ne?
-Stegman hakkýnda.

:27:57
Lanet oIsun. Dur biraz.

Önceki.
sonraki.