Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:36:00
GeImiþ geçmiþ en
yaramaz köpekIe tanýþ.

:36:05
Adý ne?
:36:07
Porter.
:36:10
Sen gidince, iþini devraIdý.
:36:12
Senin kadar sert ama
beni býrakmýyor. DegiI mi?

:36:23
Bir ricam var.
:36:26
Rica mý?
:36:28
BeIki sen de degiþtin.
:36:33
Örgütten birini arýyorum.
:36:37
''Outfit'''Ier.
:36:38
-Artýk örgüt demiyoruz.
-Her ne boksa.

:36:41
AIýnma. Adý ne?
:36:46
VaI Resnick.
:36:50
O hergeIe.
:36:53
Onu tanýyor musun?
:36:55
Birkaç yýI önce tanýþtýk.
:36:59
KýzIarý dövdüðü için
artýk Star'dan kýz aIamýyor.

:37:03
Birini neredeyse öIdürüyordu.
:37:05
Seni mi?
:37:10
Fark eder mi? Beni
korumaktan istifa ettin.

:37:19
Nerede oIduðu hakkýnda
bir fikrin var mý?

:37:23
Sanýrým oteIde.
:37:26
-Hangisi?
-Outfit OteIi. Hepsi orada.

:37:30
Adres var mý?
:37:33
Dostuz, degiI mi?
:37:36
Yani dosttuk.
Ben de onIara çaIýþýyorum.

:37:40
OteIin nerede oIduðunu
söyIememi istemezIer.

:37:44
Ne kadar güçIüsün.
:37:46
Tanýdýðým en güçIü
erkek oIduðunu düþünüyorum.

:37:50
Acaba bu yeter mi?
:37:52
Ne için?
:37:54
Resnick'i onun hoþIanmayacaðý
bir þey için arýyorsun.

:37:58
Evet, onu öIdürecegim.

Önceki.
sonraki.