Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:37:03
Birini neredeyse öIdürüyordu.
:37:05
Seni mi?
:37:10
Fark eder mi? Beni
korumaktan istifa ettin.

:37:19
Nerede oIduðu hakkýnda
bir fikrin var mý?

:37:23
Sanýrým oteIde.
:37:26
-Hangisi?
-Outfit OteIi. Hepsi orada.

:37:30
Adres var mý?
:37:33
Dostuz, degiI mi?
:37:36
Yani dosttuk.
Ben de onIara çaIýþýyorum.

:37:40
OteIin nerede oIduðunu
söyIememi istemezIer.

:37:44
Ne kadar güçIüsün.
:37:46
Tanýdýðým en güçIü
erkek oIduðunu düþünüyorum.

:37:50
Acaba bu yeter mi?
:37:52
Ne için?
:37:54
Resnick'i onun hoþIanmayacaðý
bir þey için arýyorsun.

:37:58
Evet, onu öIdürecegim.
:38:03
Bundan hoþIanmayacaktýr.
:38:07
TersIik oIup, seni yakaIarIar, oteIi
nasýI buIduðunu sorarIarsa ne oIacak?

:38:11
Bunu neden konuþuyoruz ki? Seni
ihbar etmeyeceðimi biIiyorsun.

:38:14
-Kimin söyIediðini anIatmam.
-Ya seni zorIarIarsa?

:38:18
Stegman adýnda bir
taksici söyIedi derim.

:38:26
Oakwood Arms Union'daki.
:38:59
SeIam VaI.

Önceki.
sonraki.