Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:38:03
Bundan hoþIanmayacaktýr.
:38:07
TersIik oIup, seni yakaIarIar, oteIi
nasýI buIduðunu sorarIarsa ne oIacak?

:38:11
Bunu neden konuþuyoruz ki? Seni
ihbar etmeyeceðimi biIiyorsun.

:38:14
-Kimin söyIediðini anIatmam.
-Ya seni zorIarIarsa?

:38:18
Stegman adýnda bir
taksici söyIedi derim.

:38:26
Oakwood Arms Union'daki.
:38:59
SeIam VaI.
:39:02
Param nerede?
:39:10
Burada degiI.
Tabancaný aIdým.

:39:11
Kemerimde.
ProfesyoneIe benziyorsun.

:39:14
Aðzýný kapaIý tutarsan,
buradan canIý çýkarsýn.

:39:21
70 bin doIarý istiyorum.
:39:24
Þu anda yok.
:39:27
-Nerede?
-Hepsini Outfit'e verdim. 130 bin $.

:39:35
Sana ait oImayan
para verdiðini söyIe ve geri aI.

:39:40
Bak ortak. Bunu yapamam.
OnIarý biIirsin.

:39:45
Parayý aIsan da, aImasan da
beni öIdüreceksin.

:39:49
Tamam. Parayý aIýrým.
:39:51
Bana birkaç gün ver.
Ne yapýyorsun?

:39:55
Yarýn öðIen.
:39:57
OnayIa.
:39:59
Tamam.

Önceki.
sonraki.