Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:39:02
Param nerede?
:39:10
Burada degiI.
Tabancaný aIdým.

:39:11
Kemerimde.
ProfesyoneIe benziyorsun.

:39:14
Aðzýný kapaIý tutarsan,
buradan canIý çýkarsýn.

:39:21
70 bin doIarý istiyorum.
:39:24
Þu anda yok.
:39:27
-Nerede?
-Hepsini Outfit'e verdim. 130 bin $.

:39:35
Sana ait oImayan
para verdiðini söyIe ve geri aI.

:39:40
Bak ortak. Bunu yapamam.
OnIarý biIirsin.

:39:45
Parayý aIsan da, aImasan da
beni öIdüreceksin.

:39:49
Tamam. Parayý aIýrým.
:39:51
Bana birkaç gün ver.
Ne yapýyorsun?

:39:55
Yarýn öðIen.
:39:57
OnayIa.
:39:59
Tamam.
:40:01
Sana deIice geIebiIir ama
sakýn nefret besIeme.

:40:04
Yapmam gerekeni yaptým.
Bunu anIayabiIirsin.

:40:08
Evet, anIýyorum. Sen--
:40:09
Hayýr. Yapma.
:40:12
Lütfen.
:40:14
Ýzin ver.
:40:23
Tanrým!
:40:33
KaItak!
:40:36
Býrak çaIýþsýn.
:40:51
Seni seviyorum.
:40:54
Seni uzun süre sevecegim.

Önceki.
sonraki.