Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:48:03
Evet, bu Porter.
Pek zeki deðiI.

:48:08
Lanet oIsun.
:48:34
Lanet oIsun!
:48:39
Bir dahaki sefere.
:48:44
Porter'in yeni dostIarý var gibi.
:49:06
-Sakin oIun.
-Bir þeyim yok. Dava açmam.

:49:09
-Kimdi onIar?
-BiImiyorum. Bir þey yok.

:49:12
Demek sizsiniz?
:49:13
Dostumuz Stegman büyük para
peþinde oIduðunu söyIedi.

:49:16
Tam oIarak 250 bin.
:49:19
70 bin.
:49:22
Beni kafaya aIma.
:49:24
Bizi ne sandýn? SaIak mý?
:49:28
Kimse 70 bin doIar için
buna kaIkýþmaz.

:49:30
Biz beIadan hoþIanmayýz.
Sen ise beIaya benziyorsun.

:49:33
Eroin doIu öIü bir kýz buIduk.
:49:35
MücadeIe oImuþ gibi. AdIý tip
aþýrý doz oIduðundan emin deðiI.

:49:39
Bir tanýðýmýz var. Tek burun deIiði
oIan biri.

:49:42
HatýrIýyor musun?
:49:44
Merak etme Porter. Sana
dokunuImazIýk vereceðiz.

:49:47
ÇaIýþma ve hapisten uzak
durma kartý.

:49:49
Tek yapman gereken parayý aImak.
:49:52
Sana yardým edemeyiz.
:49:55
YasaIara karþý oIur.
AnIadýn mý?

:49:59
-Benim param.
-YanIýþ.


Önceki.
sonraki.